INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Därför borde visselblåsning vara en naturlig del av företagens arbete med hållbarhet

Idag är efterfrågan på transparent information om företagens hållbarhetsarbete större än någonsin. Efterfrågan på icke-finansiell information kommer bland annat från aktieägare och kunder. Kan organisationen visa på ett tydligt och gediget hållbarhetsarbete stärker man förtroendet bland intressenter och allmänheten. I företagets arbete med hållbarhet ingår också en trovärdig och säker lösning för visselblåsning som en naturlig och integrerad del.

Vad menar vi idag med hållbart företagande?

Hållbarhet är ett begrepp som siktar på att kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov. Inom ramen för hållbarhet gör företag och organisationer insatser för att minimera sin miljöpåverkan, stödja socialt och ekonomiskt välbefinnande och säkerställa långsiktig framgång. Visselblåsning kan spela en avgörande roll för att stöda arbetet med hållbarhet, genom att identifiera och åtgärda problem som kan undergräva målen.

I ett hållbart företag förenar man miljöhänsyn och socialt engagemang med lönsamhet. Hållbarhetsfrågor har länge varit förknippade med större företag. 2016 införde man i Sverige obligatorisk redovisning av hållbarhetspolicys för företag med fler än 250 anställda. Idag har även små och medelstora företag insett att man måste vara med i den allt snabbare utvecklingen med ökande krav och nya affärsmöjligheter. Enligt en studie som Företagarna och Beyond Intent genomförde bland Sveriges småföretagare tycker nästan 9 av 10 småföretag att det är viktigt eller mycket viktigt att bedriva hållbarhetsarbete. Antalet företag som anger förväntningarna från allmänheten som den viktigaste anledningen till att arbeta med hållbarhet har ökat från 6% (2015) till 22% (2019).

Antalet visselblåsarfall fortsätter öka från år till år

Historiskt sett har visselblåsare ofta betraktats som bråkmakare, men uppfattningen har förändrats. Visselblåsning erkänns nu alltmer som ett viktigt verktyg för att främja öppenhet, ansvarsskyldighet och etiskt beteende på arbetsplatsen.

Det står också klart att antalet inrapporterade visselblåsarfall blir fler för varje år. Den observerade ökningen beror till stor del på att anställda inte längre är rädda för att berätta och rapportera om oegentligheter på arbetsplatsen.

Enligt en stor studie på närmare 2 miljoner visselblåsarfall från 2018 i USA (Stephen Stubben och Kyle Welch, 2020) fann man att visselblåsare spelar en avgörande roll för ett sunt företag. En bra företagsledning tar rapporterna på allvar och använder dem för att få kännedom om problem i ett tidigt skede, innan de växer till stora, kostsamma problem. Dessutom fann man att rapporter av visselblåsare som varit vittne till händelser utan att själva vara direkt involverade var mera tillförlitliga och värdefulla.

Företag som hade flera visselblåsarrapporter hade färre ärenden som avgjordes i rätten, lägre kostnader för förlikning och färre böter. Dessutom var de mer lönsamma och hade bättre företagspraxis. Antalet interna rapporter tyder därmed på en positiv feedback kultur, inte på ett stort antal problem inom företaget. Alla organisationer har sina bekymmer, men ett större inflöde av visselblåsarrapporter visar på större förtroende för företagsledningen. Det ger också ledningen med information om potentiella problem.

Tips: Ställ upp mål för hållbarhetsarbetet och redovisa dem

Genom att sätta upp tydliga mål för den interna kontrollen och ha mätbara variabler ökar förutsättningarna för att faktiskt nå resultat. Dessutom skapar det transparens, trovärdighet och stärker varumärket mot kunder och medarbetare.

”Idag har en bra visselblåsarpolicy en självklar plats i företagets etiska arbete, där man också bör se till att utbilda alla medarbetare i företagets värderingar och ta upp problem som är unika för den egna organisationen. ”

Ett område där visselblåsning kan vara särskilt viktigt är för att identifiera överträdelser och faror vad gäller miljön. Anställda som bevittnar miljöbrott, till exempel olaglig dumpning eller osäkra metoder för avfallshantering, kan rapportera dessa frågor till lämpliga myndigheter eller interna kanaler inom organisationen. Det kan bidra till att förhindra miljöförstöring, eller låta problemen komma till allmänhetens kännedom.

Visselblåsning kan främja hållbarhet när det gäller etik och ansvarstagande

Visselblåsning kan också säkerställa att man följer etiska affärsmetoder. Företag som prioriterar hållbarhet har ofta uppförandekoder och policys som tar upp frågor som kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption och intressekonflikter. Visselblåsare kan hjälpa till att identifiera eventuella överträdelser av dessa riktlinjer.

Vidare kan visselblåsning spela en viktig roll för att främja socialt ansvarstagande inom organisationer. Anställda som bevittnar diskriminering, trakasserier eller andra oetiska beteenden kan rapportera om problemen. På så vis kan man se till att företaget vidtar lämpliga åtgärder för att åtgärda dem. Det kan bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö och främja socialt och ekonomiskt välbefinnande.

Lösningar för säker visselblåsning är idag en självklar del av företagens arbete med hållbarhet

Många arbetsgivare är idag redo att lyssna på farhågor och problem inom organisationen. Att ta frågor om transparens och öppenhet på allvar skapar en positiv företagskultur och ger många anställda en stolthetskänsla. Ett visselblåsarsystem ger en möjlighet att lyssna på den som inte kan eller vill uppge sin identitet. Det visar att organisationen tar ansvar för att följa upp sina etiska riktlinjer. Att hantera alla rapporter på ett genomtänkt, rättvist och säkert sätt är viktigt för att motarbeta att problemen eskalerar och blir publika skandaler.

Sammanfattningsvis är visselblåsning ett viktigt verktyg för att främja hållbarhet i organisationer. Genom att skapa en kultur där vi respekterar och stöder visselblåsare kan vi hålla företagen ansvariga för sina handlingar, främja etiskt beteende och se till att organisationer uppfyller sina hållbarhetsmål. Hållbarhet är en viktig fråga för företag och organisationer. Därför bör vi se visselblåsning som en naturlig och integrerad del av arbetet för en mer hållbar framtid.


Interaktiv Säkerhet har erbjudit säkra lösningar för visselblåsning i svenska organisationer i över 10 år. Vi hjälper dig gärna att implementera en trygg visselblåsarlösning med säkra rapportkanaler och ett intuitivt och lättnavigerat verktyg. Kontakta oss så berättar vi mer!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!