REGLER OCH VILLKOR FÖR VISSELBLÅSARSYSTEMET 

Dessa regler och villkor (”regler och villkor”) gäller för all användning av Interactive Security International AB´s (”Visselblåsarsystemet”) webbaserade visselblåsarverktyg från Interactive Security International AB, (”vi”, ”oss” eller ”personuppgiftsbiträde”) för dig som kund (”kund”, ”du” eller ”personuppgiftsansvarig”) eller dina medarbetare. Alla regler och villkor som du som kund har skickat till oss som står i strid med, avviker från eller kompletterar dessa regler och villkor avvisas härmed försåvitt inte annat specifikt överenskommits.

1. Aktivering av Visselblåsarsystemet och ingående av avtal

1.1 Ett avtal har ingåtts mellan oss och kunden. Kunden har godkänt dessa regler och villkor samt erhållit en orderbekräftelse.

1.2 När Visselblåsarsystemet aktiveras skapas ett konto för kunden som därefter måste kompletteras med efterfrågad information på ett fullständigt och korrekt sätt.

1.3 Kunden bär hela ansvaret för att hantera sin konfidentiella konto- och inloggningsinformation på ett säkert sätt samt att denna endast tillgängliggörs för andra vid behov. Kunden bekräftar härmed att denne förstår att vi inte ansvarar för eventuella skador beroende på att kundens konfidentiella konto- eller inloggningsinformation används på ett felaktigt sätt. Vardera parten åtar sig emellertid att utan dröjsmål meddela den andra parten om man upptäcker eller misstänker obehörig användning av Visselblåsarsystemet.

2. Licens och tillhandahållande

2.1 Genom att aktivera Visselblåsarsystemet beviljas kunden en icke-exklusiv licens till Visselblåsarsystemet i enlighet med dessa regler och villkor samt de särskilda begränsningar som beskrivs i avsnitt 5 under den tid som förskottsbetalning har erlagts.

2.2 Visselblåsarsystemet är tillgängligt dygnet runt, året om, med undantag för de tillfällen då underhåll ska utföras. Kunden informeras skriftligen innan sådana åtgärder vidtas. Om Visselblåsarsystemetet är tillgängligt mindre än 99 % av tiden enligt ovanstående har kunden rätt att begära att aktiv avtalsperiod förlängs kostnadsfritt med tio gånger den tid som Visselblåsarsystemetet inte har kunnat användas.

2.3 Visselblåsarsystemetet erbjuder support på svenska och engelska via e-post på [email protected] på vardagar mellan 09:00 och 16:30 CET.

2.4 Visselblåsarsystemetet tillhandahålls i befintligt skick. Vi gör inga andra utfästelser och erbjuder inga garantier avseende dess funktion utöver vad som uttryckligen anges i dessa regler och villkor eller vad som i övrigt har angetts i skriftlig kommunikation med berörd kund. Därutöver kan Visselblåsarsystemet komma att utvecklas, anpassas och förändras under avtalstiden och eventuellt kompletteras med andra tjänster. Om sådana förändringar kan förmodas få avsevärda negativa följdverkningar för kunden åtar vi oss att informera kunden i förväg, som därefter har rätten att skriftligen säga upp Visselblåsarsystemet-avtalet. Beakta dock uppsägningstiden på 30 dagar. Om kunden inte har utnyttjat denna rättighet innan den dag då den aviserade  förändringen verkställs har kunden inte längre rätt till förtida uppsägning.

2.5 Det som anges i avsnitt 2.2 och 2.4 utgör den enda gottgörelse som utgår till kunden enligt dessa regler och villkor vad gäller Visselblåsarsystemet tillgänglighet och funktion.

2.6 Kunden åtar sig att följa gällande riktlinjer för användning av Visselblåsarsystemet och har det fulla ansvaret för hur alla kundens användare utnyttjar Visselblåsarsystemet. Detta omfattar bland annat att inte använda tjänsten på ett sätt som innebär att Visselblåsarsystemet blir överbelastat, smittas av virus eller på annat sätt skadar Visselblåsarsystemet eller som orsakar eller möjliggör obehörig åtkomst till Visselblåsarsystemet eller information som tjänsten innehåller.

3. Pris och betalning

3.1 Kunden måste betala avgiften för enligt specifikationerna i denna orderbekräftelse i samband med att Visselblåsarsystemetet aktiveras. Avgiften erläggs i förväg per år. Om betalningen erläggs senare än sista betalningsdatum debiteras dröjsmålsränta enligt lag. Om betalningen är mer än en månad försenad och vi har skickat en skriftlig betalningspåminnelse har vi rätt att stoppa tillgången till Visselblåsarsystemet fram till dess kunden har erlagt de utestående beloppen.

3.2 Vi har rätt att enligt eget gottfinnande höja licensavgiften med 3 % varje år.

4. Immateriella rättigheter

4.1 Kunden förstår att Visselblåsarsystemetet är immateriell egendom som tillhör oss eller tredje part. Ingenting i avtalet eller dessa regler och villkor ska tolkas som om immateriell egendom överlåts till kunden eller att kunden på annat sätt förvärvar rätten att använda sådan immateriell egendom på sätt som inte beskrivs i dessa regler och villkor.

4.2 Licensen att använda Visselblåsarsystemetet som definieras i avsnitt 2.1 under förutsättning att kunden inte (med undantag för kunddata (enligt nedanstående definition)) kopierar, tillgängliggör (genom vidareuthyrning, överföring eller annat), utför baklängeskonstruktion eller vidtar annan åtgärd som gör  det möjligt att kopiera hela eller delar av Visselblåsarsystemet och/eller själva dess koncept. 

5. Ansvar och ansvarsbegränsning

Vi ansvarar under inga som helst förhållanden för (i) skador vållade av innehåll eller data som överförts till Visselblåsarsystemet från annan än vi själva eller  (ii) indirekta skador som exempelvis utebliven vinst, minskad försäljning eller utebliven nytta av Visselblåsarsystemet. Vårt fullständiga ansvar för Visselblåsarsystemet i händelse av ett eller flera krav kan aldrig överstiga ett belopp motsvarande hela den betalning som kunden har erlagt för Visselblåsarsystemet under kalenderåret innan eventuell inträffad skada.

6. Personuppgifter och kunddata

6.1 Vi skyddar kundens integritet och har alltid som mål att efter bästa förmåga skydda de personuppgifter vi bearbetar. Hanteringen av personuppgifter inom ramarna för Visselblåsarsystemet regleras av det databehandlingsavtal som återfinns i bilaga 1 till dessa regler och villkor.

6.2 All information som kunden och/eller en användare av Visselblåsarsystemet lämnar (oavsett om användaren är visselblåsare eller ej och oavsett om informationen utgör personuppgifter eller ej) är att betrakta som ”kunddata”. Vi gör inte anspråk på några kunddata och kunden är därför ensam fullständigt ansvarig för kunddata och användningen därav.

7. Interactive Security International AB:s mottagartjänster

7.1 Villkoren i detta avsnitt gäller endast för Kunder som har köpt Interactive Security International AB:s mottagartjänster.

7.2 Som en del av Interactive Security International AB´s mottagartjänster tillhandahållas förstahandsgranskning och utvärdering av ärenden i Visselblåsarsystemet och kommunicera, på uppdrag av Kunden, med tillämpliga personer. Exempelvis åtar sig Interactive Security International AB att informera visselblåsare om ett rapporterat ärende inte anses vara relevant. I dessa situationer erbjuder Interactive Security International AB support och assistans till Kunden efter vad som är lämpligt.

7.3 Interactive Security International AB åtar sig vidare att kommunicera med Kunden innan någon sammanfattning skickas till visselblåsare eller om Interactive Security International AB avser att avsluta ett specifikt ärende.

Parterna bekräftar och accepterar att instruktionen enligt Bilaga 1, avsnitt 5, justeras enligt följande med avseende på ändamål, art och föremål med behandlingen. Förutom att tillhandahålla lagring kommer Interactive Security International AB också att behandla Kunddata för att granska och utvärdera ärenden i Visselblåsarsystemet och för att kommunicera, på uppdrag av Kunden, med tillämpliga personer.

8. Konfidentialitet och rätten att publicera kundens namn

8.1 Vardera parten åtar sig att inte delge tredje part information som är märkt ”KONFIDENTIELLT” (eller motsvarande) utan föregående skriftlig medgivande från motparten och att inte heller använda sådan information för annat ändamål än att uppfylla sina åtaganden enligt dessa regler och villkor. Sekretesskravet gäller inte information som den ena parten kan bevisa har meddelats denne på annat sätt än via dessa regler och villkor eller som är allmänt känd. Sekretesskravet gäller heller inte i de fall då en part enligt lag, annan bestämmelse eller officiella beslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

8.2 Ingen av parterna har rätt att publicera ett pressmeddelande eller annat offentligt uttalande relaterat till detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från motparten.

9. Avtalsperiod och förtida uppsägning

9.1 Avtalet gäller från och med det datum då parterna ingick avtalet enligt avsnitt 2.1 och ska gälla (som tillämpligt) månadsvis eller fram till slutet av samma månad 12 månader senare, och tiden fram till första dagen i nästa kalendermånad blir då kostnadsfri. Avtalet förlängs automatiskt i 12 månader försåvitt parten inte har sagt upp avtalet skriftligen senast 3 månader innan avtalsperioden löper ut.

9.2 Båda parterna har rätt att skriftligen säga upp avtalet omedelbart om (i) den ena parten gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 (trettio) dagar från att ha informerats skriftligen om detta avtalsbrott eller (ii) den andra parten begärs i konkurs, rekonstruktion, ingår en ackordsuppgörelse, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt betraktas som insolvent. Uppsägningen ska göras utan orimlig försening efter att parten fått kännedom om de förhållanden som utgör skäl till uppsägning.

10. Övrigt

10.1. Parterna är i alla avseenden oberoende företag som bedriver verksamhet för egen räkning och på egen risk. Försåvitt inte annat uttryckligen överenskoms har ingen av parterna rätt att ingå avtal å den andra partens vägnar eller agera på något som helst sätt som ålägger den andra parten några skyldigheter.

10.2 Alla ändringar och tillägg till avtalet och dessa regler och villkor ska vara skriftliga och skrivas under av båda parterna.

10.3 Kunden har ingen rätt att överlåta sina rättigheter eller åtaganden enligt dessa regler och villkor eller avtalet utan föregående skriftligt medgivande från oss.

10.4 Om en part inte kan fullgöra sina åtaganden enligt avtalet eller dessa regler och villkor på grund av omständigheter är utom partens kontroll ska detta utgöra befrielsegrund avseende skadestånd och andra påföljder.

10.5 Om behörig domstol, myndighet eller skiljedomstol finner att någon bestämmelse i dessa regler och villkor är ogiltig eller omöjlig att genomdriva ska den aktuella bestämmelsen och alla andra bestämmelser anses vara giltiga och möjliga att genomdriva i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger, och parterna ska förhandla för att i god vilja överenskomma om nödvändiga ändringar av dessa regler och villkor i syfte att bevara deras struktur, syfte och anda.

10.6 Vid upphörandet av dessa regler och villkor eller avtalet, oavsett skäl, förblir denna punkt 9.6 samt följande bestämmelser bindande för parterna: Immateriella rättigheter, Ansvar och ansvarsbegränsning, Konfidentialitet samt Tillämplig lagstiftning och tvistlösning.

11. Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

11.1 Svensk lagstiftning ska tillämpas för dessa regler och villkor. Tvister som uppstår i samband med dessa regler och villkor ska avgöras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”institutet”). Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Göteborg, Sverige. Institutets regler för förenklade skiljeförfaranden ska tillämpas försåvitt inte institutet baserat på ärendets allvarsgrad, tvistens värde och andra förhållanden avgör att reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska användas för förfarandet. I det sistnämnda fallet ska institutet också avgöra huruvida skiljedomstolen ska bestå av en eller tre skiljedomare. Parterna åtar sig utan tidsbegränsning att inte utlämna information om skiljedomsförfarandets existens eller innehåll i samband med dessa allmänna regler och villkor eller information om förhandlingar, skiljedomsförfaranden eller medling i samband med detta. Kraven som anges här gäller inte om annat föreskrivs i lag, andra stadgar, förordningar, börsregler eller god praxis på börsmarknaden eller annat som krävs för att verkställa en dom.

11.2 Vi förbehåller oss rätten att vid utebliven betalning från kunden vidta åtgärder via allmän domstol, och första instans i detta fall är Göteborgs tingsrätt.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!