Interaktiv Säkerhets guider

Ordlista för visselblåsning, del 2

Bedrägeri, dataskydd, efterlevnad och kryptering. Ord som dessa och många fler dyker ofta upp när man pratar om visselblåsning och visselblåsarsystem. Vår ordlista tar upp några av de vanligaste termerna och förklarar vad de betyder. Detta är del två av ordlistan – här kan du läsa del ett.

Offentlig visselblåsning

Visselblåsare väljer att gå ut i offentligheten eller vända sig till media eller sociala medier med sin information. Visselblåsning ska i första hand ske internt eller externt, men det finns undantag från regeln – till exempel om det finns en överhängande och uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller omfattande skada för miljön. En annan orsak kan vara att man har skälig anledning att anta att en intern eller extern rapportering skulle leda till repressalier eller att missförhållandet inte rättas till.

Penningtvätt

En olaglig process för att omvandla pengar som man förtjänat på olagligt sätt till legitima tillgångar.

Personuppgifter

Information som kan identifiera en individ både direkt (till exempel namn eller personnummer) eller indirekt (till exempel en beskrivning av personen).

Policy för visselblåsare

Ett dokument med riktlinjer för visselblåsarsystem och rapportkanaler, som innefattar skydd för visselblåsaren och den information som hen lämnar.

Pseudonymisering

Behandling för att anonymisera personlig information. Som identifikation använder man en pseudonym som inte kan direkt knytas till en verklig person utan kompletterande uppgifter. Pseudonymiserade uppgifter är fortfarande personuppgifter som dataskyddsbestämmelserna omfattar.  

Rapporteringskanal

En rapportkanal för visselblåsare är en säker tvåvägskommunikation genom vilken visselblåsaren kan lämna in information (anonymt om hen vill) och få följdfrågor eller uppföljning av ärendet. Rapportkanaler kan vara skriftliga (oftast webbaserade lösningar) eller muntliga (per telefon).

Repressalier

Repressalier innebär att bli utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på eller följd av att personen uppmärksammat eller anmält missförhållanden. Termen innefattar både handlingar och uttalanden som medför skada eller obehag, eller försämrar personens villkor till exempel på arbetsplatsen.

Skydd för visselblåsare

Enligt det nya EU-direktivet kommer visselblåsare samt alla som hjälper en visselblåsare att omfattas av skyddet för visselblåsare. Den som rapporterar om ett allvarligt missförhållande eller ett brott får inte bli utsatt för repressalier till följd av detta.

Trakasserier

Trakasserier på arbetsplatsen kan man definiera som ett uppträdande som kränker någons värdighet och har samband med diskrimineringsgrunderna kön, identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan vara riktat mot en individ eller en grupp av individer.

Transparens

Med transparens menar vi att vara öppen och tydlig med den information som man delar, så som regler, planer, processer och övriga åtgärder. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (med vissa begränsningar).

Uppförandekod

Från engelskans Code of Conduct, riktlinjer för hur ett företag eller organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt korrekt sätt. Koden kan vara framtagen av företaget självt, eller skapad av en branschorganisation.

Utnyttjande av arbetskraft

En situation där en person blir tvingad att arbeta mot sin vilja. Det kan ske bland annat genom användning av eller hot om våld, krav på återbetalning av en skuld, att personen inte får tillgång till sina ID-bevis eller hot om anmälningar till immigrationsmyndigheterna.

Visselblåsare

En visselblåsare, visslare eller whistleblower är en person som rapporterar om oegentligheter eller missförhållanden, oftast på arbetsplatsen.

Visselblåsarlagen

Sveriges nya visselblåsarlag stärker skyddet för personer som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats samt personer som har hjälpt dem. Den nya lagen träder i kraft 17 december 2021 och utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv. Visselblåsarlagen innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning, fler personer omfattas av skyddet och organisationer med över 50 anställda ska inrätta interna rapporteringskanaler.

Visselblåsarsystem

Ett visselblåsarsystem eller visselblåsarfunktion är en lösning för att lämna information om missförhållanden, och inkluderar både en kommunikationskanal för visselblåsare samt ett system för att hantera inkomna ärenden. Synonymer som man allmänt använder är visseltjänst, visselsystem, visselfunktion, whistleblowing system och whistleblowing service.

Visselblåsning

Visselblåsning är när en person, ofta en anställd, slår larm om brott eller missförhållanden inom organisationen, som står i strid med lagstiftningen eller uppförandekoden. Det kan röra sig om bedrägerier, mutor och korruption, eller frågor som rör hälsa, säkerhet eller miljöfrågor.

Läs mer i Ordlista – del ett.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

För att uppfylla kraven i visselblåsarlagen behöver ni ha ett säkert visselblåsarsystem för intern rapportering.

Vad innebär penningtvätt? 

Penningtvätt är en process där man avser att dölja intäkter från olaglig verksamhet och omvandla dem till legitima medel.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Är ni en organisation med fler än 50 anställda? Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen.

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Den ökade användningen av digitala enheter har gjort data- och informationssäkerhet till en absolut nödvändighet.

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell och anonym rapportering ses ofta som synonymer, men det är två olika sätt att hantera visselblåsarrapporter.

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod kan vara ett effektivt verktyg för att främja etiskt beteende och efterlevnad inom organisationen.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!