Interaktiv Säkerhets guider

Ordlista för visselblåsning, del 1

Bedrägeri, dataskydd, efterlevnad och kryptering. Ord som dessa och många fler dyker ofta upp när man pratar om visselblåsning och visselblåsarsystem. Vår ordlista tar upp några av de vanligaste termerna och förklarar vad de betyder. Detta är del ett av ordlistan – här kan du läsa vidare i del två.

Affärsetik

En form av yrkesetik som undersöker etiska principer och moraliska problem som kan uppstå i en affärsmiljö. Affärsetik är relevant för både individer och hela organisationer och baserar sig både på lag såväl som praxis och riktlinjer.

Anonym rapportering

Möjligheten att lämna in information om något som hänt via avsedd visselblåsarkanal, utan att behöva uppge namn eller annan personlig information.

Bedrägeri

Bedrägeri på arbetsplatsen är ett brottsligt förfarande där man avsiktligt vilseleder någon med syfte att själv få en orättvis eller olaglig ekonomisk fördel.

Dataskydd

Ett behov av dataskydd uppstår alltid när man samlar in, lagrar, använder och slutligen raderar information som kan identifiera en person eller annan känslig information, i digital eller fysisk form. Dataskydd är helt avgörande när man skapar ett visselblåsarsystem eller visselblåsarfunktion. Man måste behandla den information som visselblåsaren ger enligt det överenskomna syftet och lagens krav.

Diskriminering

Diskriminering på arbetsplatsen är när en person eller en grupp blir negativt särbehandlad på grund av kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös eller politisk åsikt med mera.

Efterlevnad

Efterlevnad eller regelefterlevnad (eng. Compliance) betyder att anpassa sig efter regler, lagar, standarder eller policys.

Extern visselblåsning

En extern rapporteringskanal gör det möjligt att slå larm till en statlig myndighet som regeringen utsett. Visselblåsare kan välja att vända sig till en extern kanal om man försökt rapportera internt men inte fått gensvar eller ingenting hänt, om organisationen inte har något system för visselblåsning, om man är rädd för repressalier eller tror att en intern anmälan inte förändrar något.

GDPR

Dataskyddslagen (eng. the EU General Data Protection Regulation). EU-förordningen reglerar från och med 25.5.2018 användning och hantering av personuppgifter inom unionen. Organisationens visselblåsarsystem måste också beakta GDPR.

Informationssäkerhet

De åtgärder man vidtar för att hindra att information kan användas av obehöriga, förändras eller förstöras, men ändå finnas tillgänglig när den behövs. Kan användas för både fysiska och elektroniska data.

Intern visselblåsning

När en anställd eller annan person med insyn i organisationen lämnar en rapport via företagets eget rapporteringssystem eller visselblåsarkanal.

Intressekonflikt

En situation där det uppstår en konflikt mellan personligt intresse och arbetsgivarens intresse i en fråga. Om du inte agerar i arbetsgivarens intresse i en given fråga rör det sig om en intressekonflikt. Se även ”jäv”.

Jäv

En beslutssituation där man kan anse en person vara partisk eller där det förekommer omständigheter (till exempel ägarskap) som gör att man saknar förtroende för personens opartiskhet. En jävig person får inte vara med om att fatta beslutet eller delta i förberedelserna för beslutet.

Konkurrenslag

Ändamålet med konkurrenslagar är att undanröja och motverka hinder för en effektiv och rättvis konkurrens, ofta till fördel för konsumenten. EU:s konkurrenspolitik ser till att konkurrensen på den inre marknaden inte blir snedvriden och att man tillämpar liknande regler för samtliga företag som verkar på marknaden. EU-lagstiftningen omfattar både olagliga kontakter och avtal (karteller) samt missbruk av dominerande ställning (antitrust).

Korruption

Missbruk av inflytande eller offentlig makt för egen, privat vinning. Att ge eller ta emot en gåva i syfte att påverka ett beslut är korruption. Se också ”intressekonflikt”.

Kryptering

Krypterade data förvandlar information till en kod, som inte kan läsas av andra än mottagaren. Kryptering är ett av de viktigaste sätten att upprätthålla dataskyddet.

Muta

En muta kan vara en gåva, tjänst eller annan liknande förmån som man ger eller tar emot i utbyte mot positiv särbehandling.

Läs mer i Ordlista – del två.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET GUIDER

Vad vill du läsa om nu…

Så uppfyller ni kraven i visselblåsarlagen

För att uppfylla kraven i visselblåsarlagen behöver ni ha ett säkert visselblåsarsystem för intern rapportering.

Vad innebär penningtvätt? 

Penningtvätt är en process där man avser att dölja intäkter från olaglig verksamhet och omvandla dem till legitima medel.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er?

Är ni en organisation med fler än 50 anställda? Då omfattas ni av den nya visselblåsarlagen.

Vad innefattar data- och informationssäkerhet?

Den ökade användningen av digitala enheter har gjort data- och informationssäkerhet till en absolut nödvändighet.

Vad är skillnaden mellan konfidentiell och anonym rapportering?

Konfidentiell och anonym rapportering ses ofta som synonymer, men det är två olika sätt att hantera visselblåsarrapporter.

Code of Conduct: Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod kan vara ett effektivt verktyg för att främja etiskt beteende och efterlevnad inom organisationen.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!