INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Skapa en bra företagskultur som stöder visselblåsare

Att först ta fram en företagspolicy för visselblåsning och sedan implementera en visselblåsarfunktion är bra och konkreta åtgärder som förbättrar villkoren på arbetsplatsen. Den största utmaningen ligger kanske ändå i att lyckas skapa en bra företagskultur som fullt ut stöder användningen av visselsystem, och uppmuntrar medarbetarna att våga använda sig av dem.

Att skydda visselblåsare är bara en del av en mycket större målsättning inom ramarna för compliance (efterlevnad). Det man vill uppnå är en ansvarstagande företagskultur, där påpekanden om missförhållanden också blir tagna på allvar, undersökta och får vissa konsekvenser.

Förstå vad som driver visselblåsare

När vi läser om kända visselblåsare har deras historier ofta flera gemensamma nämnare. Något som ofta återkommer är att de försökt lyfta problem inom företaget, ofta många gånger, men utan att bli tagna på allvar eller utan att det ledde någonvart.

En visselblåsare kan känna både frustration och ilska över att en arbetsplats där man i grund och botten trivs, blundar för eller tillåter att missförhållanden fortgår utan att vidta åtgärder för att rätta till problemet. För de personer som arbetar med regelefterlevnad inom företag och organisationer är det därför avgörande att man förstår vad som är drivkraften för en visselblåsare.

Moral och etik

Visselblåsning skapar ofta en konfliktsituation mellan två moraliska värden, rättvisa och ärlighet kontra lojalitet. Genom att göra det rätta och rapportera missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen, kan det uppstå en lojalitetskonflikt med kollegor eller en långvarig och uppskattad arbetsplats. Visselblåsaren kan känna att man bryter ett förtroende. Många visselblåsare väljer att gå vidare med ärendet eftersom de värderar ärlighet och att göra det rätta högre än lojaliteten med sin arbetsplats.

Om andra ser visselblåsaren som en hjälte eller en förrädare beror mycket på personens avsikter. Är syftet att skydda allmänheten eller rätta till ett fel? Eller finns det tankar om fördelar eller ekonomisk vinning för egen del? Ett sätt att försöka minska det som man kan uppfatta som negativ visselblåsning är att erbjuda ett internt, anonymt system där man kan rapportera oegentligheter. Med ett sådant system är risken mindre att visselblåsaren vänder sig direkt till offentligheten eller media.

De flesta interna klagomål från arbetstagare blir aldrig offentliga visselblåsarfall, utan de blir hanterade på ett korrekt och effektivt sätt av organisationen själv. I ett optimalt fall har man ett fungerande system för att rapportera missförhållanden. Man värdesätter också ansvarstagande, transparens, kommunikation och resultat. Ärenden hanterar man baserat på fakta, inte känslor, och efter en noggrann utredning av rapporten.

En sådan utredning kan leda till många positiva förändringar. Till exempel bättre arbetsförhållanden, bättre säkerhetsutrustning, effektivare arbetsmoment eller bättre förutsättningar för alla individer att göra sitt jobb (till exempel för funktionshindrade). Upptäcker man oegentligheter kan en utredning förstås också leda till att personer blir förflyttade, får nya arbetsuppgifter eller till och med blir uppsagda.

I en bra företagskultur behöver man skapa tillit

Att implementera ett visselblåsarsystem eller skapa ett dokument med företagets efterlevnadspolicy är sist och slutligen ganska enkelt. En större utmaning är att lyckas skapa en bra företagskultur som fullt ut visar sitt stöd för användningen av systemen.

Den mest utmanande delen med att skapa en öppen företagskultur är att mottagaren av rapporterna måste lyssna och agera. De flesta medarbetare vill trots allt göra det rätta och berätta om missförhållanden man observerat på arbetsplatsen. Det är förstås utmärkta förutsättningar. Tyvärr är många fortfarande rädda för hämndaktioner eller för att ingenting förändras även om de skulle berätta. Här kan det handla om att utbilda chefer, om en engagerad företagsledning och om att kommunicera tydliga exempel på gott uppförande. På så vis vet medarbetarna vilka förväntningarna är och hur dessa förväntningar följs upp.

En bra visselblåsarlösning innehåller tydliga rutiner för hur man tar emot och hanterar inkomna rapporter. Det behöver finnas en transparent process med personer som är ansvariga för att driva ärendet vidare. Det gäller också när innehållet i rapporten kan vara otrevligt att höra. För att dra maximal nytta av visselblåsning är förmågan att lyssna minst lika viktig som själva systemet och regelverket.

Visselblåsning är positivt om man vill skapa en bra företagskultur

Slutsatsen är tydlig; en öppen företagskultur med adekvata processer för regelefterlevnad, ett genomtänkt visselblåsarsystem och ett aktivt stöd för de personer som väljer att rapportera är smart ur företagets synpunkt. Men det fungerar bara om företagets ledning helt och hållet ställer sig bakom tanken. Om man vill skapa en företagskultur där anställda vågar ta upp problem och säga sin åsikt. Investeringar i efterlevnad lönar sig snabbt både vad gäller anställdas trivsel, företagets goda rykte och ekonomisk lönsamhet.


Är du redo? Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mera!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!