INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Visselblåsningspolicy viktig i perioder av förändring

Organisationen Ethics & Compliance Initiative (ECI) genomför varje år sedan 1994 en studie av uppförande på arbetsplatser i många olika branscher, sett ur arbetstagarnas perspektiv. Studien har namnet Global Business Ethics Survey (GBES) och rapporten för år 2021 är den första efter att coronapandemin svepte över världen. I årets studie har coronapandemin och de förändringar den medfört haft en stor inverkan på arbetsklimatet. Dessutom har man återigen påvisat hur viktigt det är med regelefterlevnad och en uppdaterad visselblåsningspolicy.

Läs också:

Skapa en bra visselblåsarpolicy

GBES fokuserar på fyra etiska områden i studien

Dessa fyra områden har alla har en signifikant betydelse för uppförande på arbetsplatsen.

  • Påtryckningar på arbetsplatsen att kompromissa med etiska standarder
  • Observationer av missförhållanden
  • Rapportering av missförhållanden
  • Repressalier som anställda upplevt efter att ha rapporterat om missförhållanden

Tyvärr visar årets rapport att det finns fog för oro, eftersom flera trender inom dessa fyra delområden pekar mot det negativa hållet. För att ta det positiva först, kan vi konstatera att fler anställda som observerade missförhållanden också valde att rapportera om dem år 2020, jämfört med 2017. Ökningen av rapporter har faktiskt varit konstant sedan 2013. Det visar att man globalt sett fortsätter göra framsteg i att uppmuntra en etisk företagskultur och etiska beteenden.  Mer problematiskt är att anställda, framför allt i ledande positioner, kände betydligt större påtryckning att kompromissa med organisationens etiska standarder.

Perioder med stora förändringar har en negativ inverkan på företagsetik

Tidigare studier har visat på ett samband mellan stora förändringar inom organisationen och negativa effekter på etiska utfall. Detta visade sig inte så förvånande ytterligare öka under coronapandemin. Globalt sett så ökade både påtryckningar, observerade missförhållanden, rapportering och repressalier riktade mot medarbetare.

Även om insamlingen av data till GBES 2021 skedde under coronapandemin, var det alltså inte själva pandemin som var orsaken till de ökade riskerna utan snarare själva förändringen. Det är en viktig lärdom för alla som jobbar inom etik och regelefterlevnad. Man kan dra slutsatsen att förändring, oavsett om den är positiv eller negativ, kommer att påverka organisationens riskprofil. Det kan bli nödvändigt att genomföra nya riskutvärderingar och uppdateringar av bland annat visselblåsningspolicy i tider av stora förändringar.

Med tanke på hur läget har förvärrats under 2020 inom framför allt tre av studiens fokusområden (påtryckningar, observerade missförhållanden och repressalier) så ligger det nära till hands att vi kan vänta oss fortsatta problem framöver. Framför allt är det de påtryckningar som anställda upplever som har skjutit i höjden. Samtidigt ligger nivån av repressalier mot visselblåsare högre än tidigare. Det är helt avgörande att man i framtiden lyckas skydda de medarbetare som rapporterar om missförhållanden bättre än tidigare. Det är också är huvudsyftet med de nya visselblåsarlagar som nu träder i kraft i Europa.

Läs också:

Så har visselblåsning ökat under coronaepidemin

Tydliga slutsatser angående vikten av visselblåsningspolicy och regelefterlevnad

Studien drar också en klar slutsats: ”Utan ett effektivt Ethics&Compliance-program kommer seniora företagsledare samt hela organisationer att finna det mycket svårt, om inte omöjligt, att förbättra sin arbetsplatskultur”.  

En solid etisk policy och ett välfungerande compliance-program har alltid varit viktigt. De stora förändringar i arbetsplatskultur som pandemin har tvingat fram har dock ytterligare ökat betydelsen. Etiska standarder i nedskriven form ska tydligt guida medarbetarna. Det behöver också finnas kommunikation angående organisationens värderingar och förväntningar på arbetstagarnas beteende. Dessutom rekommenderar man i studien att skapa mätbara målsättningar för ledningen för att ytterligare förstärka vikten av att våga slå larm, och bli lyssnad på.

Den lärdom vi kan dra av Global Business Ethics Survey 2021 är att vi inte har råd att ta företagskulturen för given. När organisationer är med om stora förändringar kommer det att påverka den interna kulturen. Därmed finns en risk för att missförhållanden och repressalier mot visselblåsare ökar. För att motverka detta föreslår man i studien att:

  • Man regelbundet frågar sina medarbetare om de upplever påtryckningar och framhåller att integritet är viktigare än prestationer
  • Höjer nivån på etik och regelefterlevnadspolicys inklusive visselblåsningspolicy och inkluderar dem i alla delar av verksamheten. Dessutom krävs kontinuerlig övervakning och förbättring.
  • Stärker vikten av en etisk företagskultur hos mellanchefer och ledningen. Ge också extra stöd i de delar av verksamheten där anställda uppfattar kulturen som svag.

Läs också:

Skapa en bra företagskultur som stöder visselblåsare


Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning i Sverige, med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mera!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!