INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Vad är visselblåsning av ett större allmänt intresse?

VI har hört och läst det många gånger både i EU:s visselblåsardirektiv och i den svenska visselblåsarlagen: Visselblåsning ska röra brott mot lagen eller missförhållanden som är av allmänt intresse. Medan uppenbara lagbrott är enkelt att avgöra så är ”allmänt intresse” inte specificerat i någon lagtext och kan därför vara svårt att bedöma. Särskilt svårt är det att bedöma ärendets allmänintresse om visselblåsaren själv också är personligt involverad!

Allmänhetens intresse är ofta inte så stort om det inte gäller mer intressanta nyheter som får stora rubriker i media. Dessutom är vi mer intresserade av saker som har en direkt påverkan på våra liv, än problem som vi kanske aldrig ens kommer i kontakt med. Visselblåsarlagen måste ändå skydda personer som rapporterar om allvarliga oegentligheter, oavsett om allmänheten är intresserad av dem eller inte.

Ett missförhållande som drabbar dig personligen kan också vara av allmänt intresse

Generellt sett är det troligare att ett missförhållande är av ett allmänt intresse om visselblåsaren själv endast är vittne till händelsen, utan att det påverkar hen personligen. Ett personligt klagomål uppfyller vanligtvis inte kraven på allmänintresse. Det kan dock finnas undantag som till exempel kan bero på:

  • Hur många personer som drabbas
  • Hur stor påverkan det har på de drabbade
  • Om det är ett uppsåtligt missförhållande
  • Vem den skyldige är och vilken typ av organisation rör det sig om

Till exempel kan löne- eller permitteringsfrågor vara både personliga och av ett större allmänt intresse. Speciellt om missförhållandet rör många personer och innebär ett gravt, medvetet fel som man begått systematiskt.

Ett annat exempel hämtat ur verkligheten rör sig om en sjuksköterska som informerade sin arbetsgivare om att en patient fått fel medicin. Man kan argumentera för att det är en sak som endast rör sjuksköterskan, sjukhuset och patienten. Men eftersom man i högsta grad kan klassa brister i patientskyddet som av ett större allmänt intresse är det helt rätt att lämna in en visselblåsarrapport. Även om vi inte personligen är patienter på sjukhuset i fråga är det viktigt att allmänheten har förtroende för sjukvården. Vi vill kunna lita på att man rättar till eventuella problem direkt.

Det kan vara svårare att avgöra graden av allmänintresse när det rör sig om ärenden där visselblåsaren även har ett egenintresse. Att man personligen blir utsatt för felaktig behandling utesluter inte att en visselblåsarrapport är av allmänt intresse. Speciellt om man vet att problemet systematiskt och under en längre tid också drabbat ett (större) antal andra personer.

Vissa branscher tar emot fler rapporter om visselblåsning av ett allmänt intresse

Det är uppenbart att en del branscher har större inverkan på allmänheten än andra. Sådana branscher kommer antagligen att se fler rapporter om visselblåsning ”av allmänt intresse” än övriga. Det kan handla om branscher som sjukvård, livsmedelsproduktion, strålsäkerhet med flera. Där har oegentligheter som upptäcks stor potential att negativt påverka ett stort antal människor.

Coronapandemin har också bidragit till att offentliggöranden som man tidigare kanske ansåg vara av personlig karaktär nu har dragit till sig mera av ett allmänt intresse. Visselblåsarrapporter som rör brott mot coronarestriktionerna eller andra hälso- och säkerhetspolicys handlar kanske främst om den anställdas personliga oro att själv bli utsatt för sjukdomen. Visselblåsarrapporterna har dock fått större betydelse eftersom COVID-relaterade missförhållanden kan ha en större negativ inverkan även på allmänheten. Ett större allmänintresse finns speciellt i de fall där:

  • Ett större antal människor blir utsatta för risken att få COVID-19
  • De utsatta människorna är i riskgrupp för sjukdomen
  • Arbetsgivaren har ignorerat skyldigheten att vidta säkerhetsåtgärder
  • Arbetsgivaren bedriver en samhällsviktig verksamhet.

Visselblåsarlagen skyddar den som rapporterar om missförhållanden av allmänt intresse

Lagen om skydd av visselblåsare, baserad på EU:s visselblåsardirektiv, har tillkommit för att skydda personer som slår larm om missförhållanden som kan ha negativ påverkan på andra än dem själva. Visselblåsaren bör ha goda anledningar att tro att informationen de har kännedom om också är av ett större allmänt intresse. En arbetsgivare får inte på något sätt straffa eller utsätta en visselblåsare för negativ särbehandling, om denne väljer att lämna in en visselblåsarrapport. Om organisationen inte hanterar den interna rapporten på ett korrekt sätt, riskerar man att visselblåsaren i stället gör informationen publik. Detta kan orsaka såväl ekonomisk skada samt en negativ inverkan på organisationens rykte.


Läs mer om konkreta exempel på oegentligheter som ett visselblåsarsystem kan fånga upp i vår artikel 7 exempel på missförhållanden på arbetsplatsen. Vill ni snabbt ha ett fungerande, säkert visselblåsarsystem för er organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning för just era behov.

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!