INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

Allt som känns fel är inte visselblåsning

Visselblåsning, från eng. Whistleblowing, är när en person slår larm om oegentligheter. Ofta rör det sig om missförhållanden på den egna arbetsplatsen inom ett privat eller offentligt bolag, organisation eller en myndighet. Visselblåsaren kan också vara en tidigare anställd, underentreprenör, leverantör, kund, aktieägare, styrelseledamot, arbetssökande eller praktikant – alla som har ett nära förhållande till organisationen.

Allt som känns fel är inte visselblåsning

Ett personligt klagomål är inte visselblåsning, utan det måste röra sig om ett missförhållande av större allmänt intresse. Missförhållandena ska handla om om olika olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra på ett negativt sätt. Exempel på oegentligheter kan vara bland annat:

  • Bedrägeri eller korruption
  • Trakasserier, mobbning och diskriminering
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
  • Handlingar som skadar miljön eller egendom
  • Medvetna lagöverträdelser

Personliga klagomål kan handla om medarbetares beteende, att man känner sig orättvist behandlad eller att företaget brutit mot lagen om anställningsskydd. Sådana klagomål hör inte till visselblåsarkanalen utan ska hanteras till exempel av personalavdelningen.

Intern visselblåsning

När en anställd eller annan person med insyn i organisationen lämnar en skriftlig eller muntlig rapport om missförhållanden via företagets egen visselblåsarkanal. Att uppmuntra intern rapportering hjälper ofta organisationen att få vetskap om missförhållanden och kunna agera i ett tidigt skede.

Extern visselblåsning

En extern visselblåsarkanal gör det möjligt att slå larm till en statlig myndighet som regeringen har har utsett. En extern visselblåsarlösning har också samma skyldighet att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter inom vissa specifika områden. Visselblåsare kan välja att vända sig till en extern kanal i följande fall:

  • Man har redan försökt rapportera internt men inte fått något gensvar eller känner att ingenting har hänt.
  • Om organisationen inte har något system för visselblåsning.
  • Man är rädd för repressalier.
  • Om man tror att en intern anmälan inte kommer att förändra något.

Offentlig visselblåsning

När visselblåsaren väljer att gå ut i offentligheten eller vända sig direkt till medier eller sociala medier med sin information. Visselblåsning ska i första hand ske internt eller externt, men det finns ändå undantag från regeln – till exempel om det finns en överhängande och uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller omfattande skada för miljön. En annan orsak kan vara att man har skälig anledning att anta att intern eller extern rapportering skulle leda till repressalier eller att man inte rättar till missförhållandet.

Att slå larm

En visselblåsarrapport kan alltså handla om en pågående händelse, något som redan inträffat eller något som kommer att ske. För visselblåsaren uppstår det även ofta en lojalitetskonflikt och man kan lätt känna att man bryter ett förtroende. De allra flesta visselblåsare fokuserar ändå i första hand på att skydda allmänheten. Många har en vilja att rätta till de fel som begåtts, snarare än att skaffa sig fördelar för egen del. EU-direktivet och visselblåsarlagen omfattar alla former av visselblåsning, förutsatt att man handlat i god tro och hade goda anledningar att tro att informationen var sann vid tidpunkten för rapporteringen.


I Sverige träder den nya visselblåsarlagen i kraft 17 december 2021, och senast 22 juli följande år ska organisationer med mer än 250 anställda ha implementerat säkra visselblåsarfunktioner. För mindre organisationer gäller 17 december 2022.

Läs mer om konkreta exempel på oegentligheter som ett visselblåsarsystem kan fånga upp i vår artikel 7 exempel på missförhållanden på arbetsplatsen. Vill du också diskutera en visselblåsarlösning för din organisation? Kontakta oss!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Uppmuntra rapportering av oegentligheter genom belöningssystem för visselblåsare

Olika typer av belöningssystem kan göra människor mer benägna att dela med sig av information om missförhållanden. 

Hur kan organisationen skydda visselblåsare från repressalier?

Genom proaktiva åtgärder kan man lättare skydda visselblåsare mot repressalier.

Interaktiv Säkerhet