INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om visselblåsning, moderering och trygghet på nätet.

Sverige rankas som det fjärde minst korrupta landet

Transparency International visar i årets korruptionsindex (CPI) att korruptionen i världen i stort sett ligger på samma nivåer som tidigare. Det globala medeltalet är endast 43 poäng av 100. Av länderna i toppen är Sverige tillsammans med Norge och Singapore det fjärde minst korrupta landet i världen, efter topptrion Danmark, Finland och Nya Zeeland.

Korruption har ett nära samband med skyddet av mänskliga rättigheter

Transparancy International har också visat på ett starkt samband mellan mänskliga rättigheter och korruption. Korruption gör det ofta omöjligt att kunna garantera landets invånare mänskliga rättigheter. Därför är det av yttersta vikt att man garanterar yttrandefrihet för alla i kombination med kravet att stå till svars för sina handlingar. Det är den enda hållbara vägen mot ett samhälle utan korruption, enligt Delia Ferreira Rubio (ordförande för Transparency International.)

I ljuset av detta uttalande kan vi se problem även i vår del av världen, som traditionellt sett klarat sig bra i mätningar av korruptionsindex. Västra Europa och EU toppar fortfarande listan med ett medeltal om 66 poäng av 100, men framstegen har nu avstannat.

Sverige hamnar på samma höga placering i korruptionsindexet som tidigare år. Dock har utvecklingen har avstannat medan de nordiska grannländerna fortsätter att öka sina poäng.
”Att Sverige står still i korruptionsindexet medan andra nordiska länder förbättrar sig är ett tydligt tecken på att regeringen, i bred samverkan mellan offentlig och privat sektor, behöver förbättra sitt arbete mot korruption”, säger Ulrik Åshuvud (ordförande för Transparency International Sverige.)

De europeiska länder som klarat sig sämst i korruptionsindex är Bulgarien, Ungern och Rumänien. Även i länder som Slovenien, Cypern, Polen och Luxemburg har utvecklingen gått mot det sämre sedan mitten av 2010-talet.

Ansvarsskyldighet och transparens har tagit ett steg bakåt under coronapandemin

Efter två år med coronapandemin fortsätter Europa att använda krisen som en ursäkt för att arbetet mot korruption har avstannat eller till och med gått bakåt. När vågorna av Covid-19 svepte över länderna tog många till extraordinära åtgärder i ett försök att reagera snabbare på pandemin. Marin Mrčela, ordförande för Group of States against Corruption of the Council of Europe (GRECO) påpekade i ett uttalande: “trots den exceptionella situationen är det avgörande att regeringarna agerar med full respekt för lagen, och baserar alla sina handlingar på principerna för transparens, övervakning och ansvarsskyldighet.”

Trots det har riskerna för korruption relaterat till coronapandemin fortsatt vara höga. Det gäller speciellt inom hälsosektorn och i regeringarnas agerande för att hantera de ekonomiska effekterna.

  • I Storbritannien har regeringens försök att kringgå lagarna för offentlig upphandling vid beställning av skyddsutrustning visat sig bryta mot lagen. Man köpte skyddsutrustning för mer än 14 miljarder pund av två företag. Utrustningen visade sig senare olämplig att använda inom sjukvården.

  • Liknande skedde i Finland. Försörjningsberedskapscentralens inköp av munskydd, som senare visade sig vara felaktiga, gick vidare till åtalsprövning. Polisen utredde också misstänkt grov penningtvätt och grov förskingring i samband med affären.

  • Även i Tyskland har upphandlingen av ansiktsmasker orsakat en korruptionsskandal. Politiker fick avgå efter anklagelser om att de tagit emot mutor.

  • I Nederländerna fick hälsoministeriet ta emot ett formellt klagomål efter att man påvisat oegentligheter som uppgick till nästan 5 miljarder euro av de totala kostnaderna för Covid-19. Klagmålet tog man senare tillbaka efter att ministeriet visat upp en handlingsplan för att förbättra ekonomihanteringen.

  • I Österrike har regeringen förhalat implementeringen av anti-korruptionsstrategier med hänvisning till coronapandemin. Politiker är anklagade för att ha handlat utanför lagen och tagit emot mutor i samband med regeringens åtgärder mot pandemin.

Läs också:

Årets visselpipa 2021 till vårdanställda

Implementering av visselblåsarlagar och anti-korruptionslagar dröjer i de flesta EU-länder

Endast 5 av EU:s medlemsstater (Danmark, Sverige, Portugal, Malta och Litauen) har antagit ny lagstiftning för att implementera EU:s visselblåsardirektiv inom tidsfristen.  Bland de övriga länderna är lagförslag uppe till diskussion i olika instanser i 14 länder, medan de sista 9 inte ännu offentliggjort något lagutkast alls. Dröjsmålen försvagar unionsmedlemmarnas möjligheter att slå larm om korruption och utgör ett hot mot de mänskliga rättigheterna.

Unionsmedlemmarna fortsätter också att förhala arbetet med att implementera EU-lagstiftning som ska förhindra penningtvätt. Inte heller inrättandet av ett nytt EU-organ mot penningtvätt får understöd.

Det finns förhoppningar om att Europa efter coronapandemin ska vara mera miljövänligt, mera digitalt och mera hållbart, men då måste vi också leva upp till våra egna åtaganden. Alla medlemsstater måste införa EU:s visselblåsardirektiv i nationell lag och implementera direktivet för bekämpning av penningtvätt. Man bör skapa offentliga register över ägande och få ett slut på de systemfel som gör att korruptionshärvor över gränserna förblir oupptäckta. Dessutom måste hela EU förstärka åtgärderna mot korruption för att förhindra att bedrägerier och korruption drabbar de stora summor som ska användas för återhämtning efter pandemin.


Genom att avslöja maktmissbruk hjälper visselblåsare samhället så att vi använder både offentliga och privata resurser på det sätt som det är meningen. Gemensamt för visselblåsare är att de vågat visa på missförhållanden och oegentligheter, ofta på bekostnad av sin egen trygghet.

Vill du diskutera visselblåsarsystem för just ditt företag eller din organisation? Interaktiv Säkerhet erbjuder en komplett visselblåsarlösning i Sverige, med egen webbplats för er visselblåsarfunktion. Kontakta oss så berättar vi mera!

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarfall i Region Dalarna granskas efter IVA-chefens avsked 

Ett visselblåsarfall i Region Dalarna föranleder extern utredning om hantering av visselblåsarärenden.

Skapa en visselblåsarfunktion som alla vågar använda

Så skapar du en visselblåsarfunktion där medarbetarna vågar lämna ut uppgifter utan rädsla för repressalier.

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!