INTERAKTIV SÄKERHETS BLOGG

Allas röst har betydelse.

En blogg om moderering, visselblåsning och trygghet på nätet

EU förebrår länder som inte implementerat skydd för visselblåsare

Hela 26 av EU:s 27 medlemsstater lyckades inte möta fastslagna deadlines och implementera skydd för visselblåsare innan direktivet trädde i kraft den 17 december 2021. Den europeiska kommissionen inledde i februari ett överträdelseförfarande mot de länder som inte genomfört EU-lagstiftningen enligt visselblåsardirektivet.

Att endast ett av unionsländerna lyckades hålla deadline kan man se som ett ganska svagt engagemang från ländernas sida för att skydda visselblåsare från olika repressalier och hämndaktioner. Man kan ändå konstatera att sedan dess har ett flertal medlemsstater godkänt nya nationella visselblåsarlagar.

Bland annat Portugal och Sverige fick emotta formella underrättelser för förseningar

Ett överträdelseförfarande är en process i fem steg för att få enskilda länder att komma till rätta med överträdelser av unionslagen inom en given tidsfrist. En formell underrättelse är det första steget i processen, som kan sluta med att landet får böter och tvingas att följa lagen.

Den europeiska kommissionen sände 9 februari formella underrättelser till Portugal och Sverige, eftersom länderna valt att de nationella visselblåsarlagarna ska träda i kraft vid ett senare datum än den fastslagna deadlinen. I Portugal kommer lagen att träda i kraft 19 juni 2022. I Sverige gäller 17 juli 2022 för företag med fler än 250 anställda.

Däremot genomförde både Sverige och Portugal lagstiftningsprocessen för att införliva visselblåsardirektivet i nationell lagstiftning inom tidsfristen (17 december 2021).

 Övriga 24 medlemsländer lyckades inte implementera skydd för visselblåsare i tid

Man antog EU:s direktiv för bättre skydd av visselblåsare inom unionen för mer än två år sedan, i oktober 2019. Deadline för medlemsstaterna att implementera direktivet i nationell lagstiftning gick ut 17 december 2021. Men mer än två år efter att EU antog direktivet saknar fortfarande de flesta EU-länderna en nationell visselblåsarlag.

Den europeiska kommissionen sände redan i januari 2022 formella underrättelser till alla 24 medlemsländer som inte uppfyllde deadline. Danmark och Litauen hade visserligen godkänt nya nationella lagar, men dessa trädde inte i kraft innan deadline. Senare har också Cypern, Frankrike och Lettland infört visselblåsarlagar.

Det enda landet som helt klarat att efterleva EU:s visselblåsardirektiv är Malta, som antog en ny visselblåsarlag 16 november. Malta har dock fått kritik för att lagen är dåligt förberedd. Man anser att den ger ett av de sämsta skydden i Europa för visselblåsare. Bland annat tillfrågade man inga utomstående experter, vilket oroat medborgarorganisationer.

Konsekvenser av medlemsländernas bristande skydd för visselblåsare

EU:s direktiv om bättre skydd för visselblåsare har hittills inte fått den effekt man hoppats på. Nu har dock fler länder kommit en bit på vägen i lagstiftningsprocessen, men flera nationella visselblåsarlagar har också fått kritik. Kritiken rör vaga formuleringar om hur man skyddar medarbetare mot repressalier, kompenserar dem för utebliven lön eller andra, negativa konsekvenser. I Danmark nämner lagen till exempel subjektiva kriterier som ”nödvändiga rapporter”. Ett sådant krav kan vara svårt att tolka för en potentiell visselblåsare.

Eftersom alla länders processer kommer att skilja sig åt är det viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa lagarna för att de ska nå full potential. För tillfället kan man med rätta fråga sig om EU:s medlemsländer ser tillräckligt allvarligt på att skydda visselblåsare. Att försena och skjuta upp ny lagstiftning gör att missförhållanden kan pågå. Det kan föra med sig negativ inverkan på liv, miljö eller samhällets ekonomi, eftersom potentiella visselblåsare oroar sig för eventuella repressalier.

Läs också: Ett nytt EU-direktiv om visselblåsning

Har du frågor om artikeln eller andra funderingar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Dela artikeln
INTERAKTIV SÄKERHET BLOGG

Vad vill du läsa om nu…

Visselblåsarlösningar efter Metas rekordhöga böter: Vad bör man tänka på vid val av leverantör av visselblåsartjänster? 

Om vikten av att säkerställa ett tillräckligt skydd av personuppgifter vid valet av leverantör för visselblåsartjänster.

Speak up: Skapa en bättre företagskultur för att kommunicera mera effektivt även om svåra ämnen

Vill du att dina anställda ska berätta när de har en bra idé eller våga säga ifrån när något inte fungerar?

Uppmuntra rapportering av oegentligheter genom belöningssystem för visselblåsare

Olika typer av belöningssystem kan göra människor mer benägna att dela med sig av information om missförhållanden. 

Interaktiv Säkerhet
Boka ett möte

KONTAKTA OSS !

Vårt team är redo att svara på dina frågor. Boka ett gratis möte eller demonstration av vårt system genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt!