Interaktiv Säkerhet

Whistleblower

Whistleblower

Externt ombud

Företag, myndigheter eller organisationer kan välja mellan att ha en intern eller extern visslarfunktion. En stor anledning att välja en extern aktör är att öka möjligheterna till anonymitet och trygghet. En extern part kan även fungera som ombud mellan anmälaren och uppdragsgivaren för att få ut mer information kring ett ärende. På så sätt ökar chansen att kunna utreda ärendet på ett korrekt och effektivt sätt.

Med en extern visslarfunktion visar arbetsgivaren att man tar problematiken på största allvar. Det ger ett ännu tydligare intryck av att organisationen inte accepterar oegentligheter och kan i många fall leda till ökat förtroende hos de anställda och ett starkare varumärke.

Interaktiv Säkerhet som externt ombud

Med Interaktiv Säkerhet som leverantör möjliggör man att på ett bättre sätt kunna erbjuda anmälaren anonymitet och sekretess. Man kan dessutom ta del av en systematiserad och kvalitetssäkrad process som används i liknande uppdrag. 

Vi kan erbjuda personlig hantering via telefon och kan på så sätt leverera en hög tillgänglighet. Vi kan även agera ombud under utredningen och kommunicera anonymt med uppgiftslämnaren samt erbjuda återkoppling.

Rädsla för att anmäla

För de anställda kan en whistleblowingfunktion med full anonymitet hos en tredje part fungera som en trygghet och ge full klarhet om vart man skall vända sig.

Alltför ofta är man som anställd rädd att bli utfryst, trakasserad eller till och med avskedas. Detta är skäl som många gånger är grunden till att ledningen inte får relevant och viktig information om oegentligheter eller missförhållanden.

 

1 av 4 vågar tala om det

Visslarfunktion hos Transportstyrelsen

I början av 2013 införde Transportstyrelsen sin whistleblowerfunktion med Interaktiv Säkerhet som externt ombud för mottagning av anmälningar. Vi har ställt några korta frågor till Annette Olofsson som är Internrevisionchef på Transportstyrelsen för att höra hur de ser på det arbetet. 

1. Vad är ur er synvinkel viktigt att tänka på när man inför en whistleblowingfunktion?

Hur man väljer att informera om systemet, internt och externt, är viktigt, eftersom de signaler man sänder ut har betydelse för att systemet ska fungera som det är tänkt. Man bör t.ex. informera om syftet med att man inför ett whistleblowingsystem och vara tydlig med hur man kommer att hantera anmälningar som kommer in.

2. Kan du kortfattat beskriva hur ni gick tillväga i förarbetet när tjänsten skulle implementeras.

Vi var en arbetsgrupp med olika kompetenser och från olika delar av organisationen, som arbetade tillsammans. En fråga vi tittade särskilt på var att säkerställa att vi följer regler kring offentlighet och sekretess, eftersom vi är en offentlig myndighet.

3. Vad var huvudanledningen till att Transportstyrelsen införde en whistleblowingfunktion?

Möjligheten för anmälaren att vara anonym var för oss ett tungt skäl. Forskning visar att en vanlig orsak till att man väljer att inte anmäla när man känner till en oegentlighet, är att man är orolig för att själv bli ifrågasatt. Ett annat skäl är att man tror att anmälan inte kommer att tas på allvar och utredas. Vi har tänkt på allt detta. Möjligheten att vara anonym, och att anmälningar skickas vidare till internrevisionen, som är en oberoende intern funktion, är exempel på hur vi har byggt vårt system så att anmälaren kan känna sig trygg och samtidigt veta att anmälan kommer att utredas. Det ger även trygghet för den som anmäls, i att anmälan hanteras och utreds på rätt sätt och utan att någon oskyldig pekas ut.

 

Gå till nästa sida - Sekretess Och Integritet